Sunday, June 10, 2012

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍, കഥയും കവിതയും ഒപ്പം അല്പം നര്‍മ്മവും: സങ്കടം

മലയാളത്തിലും ആംഗലേയ ഭാഷയിലും 
ബ്ലോഗു രചന നടത്തുന്ന 
ഒരു ബ്ലോഗരുടെ 
രസകരമായ 
ഒരു 
രചന/സൃഷ്ടി 
വളരുന്ന 
മരങ്ങളും 
മരിക്കുന്ന 
മരങ്ങളും 

കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാനും വീക്ഷിക്കുവാനും ഈ ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക 

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings


ഒരു ഉണ്ണിക്കവിത 
ഈ ലിങ്കിലും 
വായിക്കുക.

മലകളും കൊച്ചു പുഴകളും
കാടും  ചേര്‍ന്നു വസിച്ചിരുന്നോരെന്‍ നാടിനെ
പുരോഗമനം,  വൈദ്യുതി, സമൃദ്ധി,  എന്നീപ്പേരിനാല......


Source:

Picture Credit PV Ariel (Philipscom)

Sunday, April 8, 2012

Grapes And It's Great Benefits...Picture Source: eschu1952  sxc.hu
Summer time is here again, grapes are all around.  It is no doubt one of the summer fruits in india and elsewhere.  It is considered as one of the best nutritional fruits and a most beneficial fruit for health.  It is also known as “nectar of gods” in India.

It is estimated that more than 65 million metric tons of grapes are harvested annually throughout the world.  80% of its total harvest is used to manufacture wine.  And only 13 percent is sold as table grapes which people eat raw. Rest is used in drying into raisins and in making juice or jelly or for canning.  It has a high sugar content which makes them a great source of energy.

Here are some good and great health benefits nutritionists recommend.

The contents of antioxidants  in grapes boosts the immune system in human body thereby prevents from many ailments.

It prevents the formation of tumors in the body that helps to prevent cancer, it is proved that purple-colored grape juice helps to prevent breast cancers.

If takes regularly cough and acidity related ailments  keeps away from them.
  
It is also used as a good  best cure for constipation.
 
Since it contains lot of nitric oxide, its intake helps to reduce the formation of blood clots thereby reduces the chance of heart attacks. Its daily intake helps tremendously to reduce blood pressure.

Flavonoid contents found in grapes helps to reduce the level of HDL (good) Cholesterol, it helps to prevent the heart blockage. 

It also helps to reduce body weight.

It helps to repair damaged cells in the body.It is proved that it’s a very good remedy for migraine, take a cup of juice daily without sugar will helps to prevent migraine.

It works as a good purifier by flushing out harmful toxins from the body

Red colored grape juice contains strong antiviral and antibacterial properties, that protects from getting different kinds of infections.

It is also used for treating asthma and Alzheimer’s disease.

Source:
World Book Encyclopedia
Health and science.com
Wikiepedia


Friday, April 6, 2012

Beware!!! These Foods Are Dangerous To Your Body!!!

Just after posting the days post on food My eyes suddenly noticed yet another shocking news on food.
The Big business food producers hide harmful effects on their products.


The largest circulated daily in India (8th in the world) "The Times of India" in its edition reported about this news this way:


"Big food brands hide harmful effects: CSE


'Claims of Zero Trans Fats Untrue'
The Times News Networks
liewcf.com  Kfc's chicken zinger 
New Delhi: Delhi base NGO Center for Science an Environment has alleged that leading food manufactures are guilty of "large scale misbranding and misinformation by claiming that their food contains zro trans fats even though tests show heavy doses of it.

Most popular junk foods contain very high lecvel of trans fats, salts an sugar - which invitably lead to sevvere ill health and iseases like obesity and diabeties, " CSE said it released the results of test carrie on 16 major food brands that the young particularly like Maggi and Top Ramen nooles. McDonald's food, KFC's  fried chicken and Haliram's Aloo Bhujia. howver these findings wer dispute by the manufacturers.

FOOD FOR WORRY
CSE Report says:


Maggie Noodles/  Single pack contains 3.5 g of salt; daily recommended intake is 6 g. Negligible fibres;  70% just carbohydrats

Top Ramen Super Noodles (Masala)0.7g trans fats/100g. Though company claims zro trans fats.

PepsiCo's Lays (Snack Smart) 3.7g trans fats/100g. Earlir sold as zro trans fats chips but claim knocked of later.

KFC's Chicken Zinger
16.9% fats McAloo 8.3% fats. 35% cakirues ub veg burger come from fats; 47% in non-veg.


 THE WORLD HEALTH ORGANIZTION (WHO) SAYS:                                                                    
An Adult male can have 2.6g of trans fats a day. female 2.3g and a child 2.3g            

       
Tough these are the findings the companies version is different and they respond:

Nestle  Says: "As per our analysis for many years, trans fats level is well within international recommendation.

McDonald Says:  "We go to a lot of effort to ensure our food is safe for customers and have stringent quality checks.          

Anyways we the customers need to be more alert with such types of food intake
This is no doubt a great alert especially to the younger generation.

Source; 
Times of India, New Delhi    
Picture Credit. liewcf.com     

                      

The Evolutionists Are Coming ….

Share

Image Credit Scrabblesense.com


Oh My God!!!
They come with an attractive or a charming smile.
They start conv. without any intro.
They put forward their purpose of coming at once.
They tell that I descended from an ape.
They tell that every thing floated together
They say again that everything managed to stay that way
But I offended at it and said an outright NO. to it.
Sorry Dear ones, this is untrue and I can’t believe it.
You must stop this false propaganda,
Which has no solid evidence to show?
The Bibles says that God the Almighty created everything,
The Earth, Moon, the stars, seas and everything in it - living and non-living.
I firmly believe that, and sure it’s true too.
I can’t even imagine that I belong in a zoo.
Oh! My God! What a horrible and pathetic situation that will be!
Instead I believe in God’s Word that He created me in His image!
What a pleasant thing it is to think that way, and its true too!
Because everything the Bible says is happened and is happening too!
So you too must believe what the Bible says.


Saying this I presented each one a New Testament Pocket Bible
I procured the other day from the local book store.

I am sure this will make you to believe the other way round.
Without uttering a word, they just left my place.
Image Source: 

Live Sprouts A Duper Super Food For Your Body!!!

Hi All,
As usual I am a bit late with my fourth day blog here at this A to Z Challenge
Her is my entry for the 4th day.
To sustain our body equilibrium we need to have a systematic food intake
So food is very important for your body's existence.
One need to get sufficient vitamins from the food we consume
So we need to have a good sense on this issue.
Yes we all want to be the best?
The Smartest, The Loveliest, The Healthiest and of course The Sexiest?
So, Here is a wonderful food the experts or the nutritionists suggest to take
if you want to be in the above mentioned list. LOL

No doubt this is a special food!
I means duper super food
It may not be Wonder food!
But in a way it can be Wonder food too!!!


Live Sprouts 
Pic by groesel sxc.hu
sprouted seeds or grains are without doubt a  big store of powerhouse of good live food nourishments.

one can grow this within their premises. it can be grown in your windowsill or even in your kitchen cupboards

These sprouted seeds are excellent source of protein, minerals, carbohydrates, vitamins and a small quantities of fatty acids.  Germinated seeds and grains increase its nutritional value.  They are the excellent source of nutrition. For example sprouted wheat contains 30 percent more more vitamin B than ordinary wheat grains, and 200 percent more B2, 90 percent more niacin and 80 percent more pantothenic acid and the vitamin C content increases by 60 percent while germinating. The same increase happens with other seeds and grains like mung beans, lentils, fenugreek and other beans. These seeds can be germinated anywhere in your kitchen. Take required seeds in a jar cover it with lukewarm water and leave it overnight and in the morning take out and wash thoroughly and place it in a muslin or cheese cloth and remove the water then place it in a jar and again in the evening take out  wash it with fresh lukewarm water, repeat the rinsing twice a day and in three to four days(depends of the seed you uses) it will be ready to use. this can be used with yogurt and in salads, also can be used with omelets.  Grow every time a different one in the jars.  

Seeds like alfalfa, wheat, moong beans, lentils, seame seds, chik peas, fenugreek can be sprouted in this way and can use.  

Mung bean sprouts contains mainly water substance  and other nutrients that means less calories or saturated.  They are good source of vitamin C, vitamin K and phytosterols fat.This is in short a wonderful source of vitamins and minerals.  Its a good aid to weight loss:  Th high-water, low-calorie, nutrient-rich foods like mung bean sprouts are prefect accomplices in your wight-loss efforts.  This can be taken by adding it in your soup add a cup of sprouts to your next stir-fry, soup or casserole.  Or mount them on a sandwich in place of lettuce or sprinkle them in salads.

Source:
Encylopedia world book
FC &A Medical PublishingTuesday, April 3, 2012

Jesus' Second Coming Is At Hand


When I was thinking about the next Alphabet “C”  for the A to Z blogging  many words came to my mind but keeping every other words aside I just started thinking about the Lord Jesus' second coming. Yes His Coming is very important to any Christian believer, waiting for His coming is the ultimate aim or purpose of any believer.  Thus this write up for today.

Again my mind started thinking about its seriousness.  But unfortunately most of the believers are just neglecting about it and living a careless life.

suddenly a story I heard in my Sunday school classes came to my mind.  The teacher was talking about a rich man and his assistant, The rich business man was a Christian believer and he was having vast resources and income thru his business.  Though he was rich and had everything he was not a proud man instead he was a very simple man and he led an exemplary life.  Along with his business activities he spent lot of time to spread the good news among his associates and workers.  His assistant too heard the Good News of Gospel several times but he never heeded to his words,  one day after talking to him about Jesus Christ and salvation the rich man said,  "Sam, when the Lord Jesus comes you may have my business and you may have all my assets and you can take everything I have now. Hearing these words the assistant baffled at him but at the same time he thanked his master for his wonderful offer.

That night the assistant went to his bed, but could not sleep , instead he started thinking about his master’s offer. When Christ Jesus comes his master will go to heaven, then what will happen to me? Do I need all these things he offered? What will I do with that, what will happened to me after that, such thoughts came to his mind and he could not sleep that night. 

Morning he got up from his bed and rushed to his master and said, Sir, I do not want anything of yours either money or house or any assets.  I want to know that I am also going to heaven. The rich man led his assistant to heaven.

My dear friends, what will happen to you when Jesus comes?

Did you ever thought about it? Your dear ones may go to heaven but what about you? You might have heard about Jesus and His Gospel several times like the gentle man in the story, but never responded to it instead you have put it off.

This is the right time to take a decision on it.

That will be the greatest of all decisions you have ever made. You can rejoice in that decision.
Are you ready to accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord or are again going to keep this aside.  Are you ready for the Lord Jesus to come? Or will you want to be left behind when others will take up to heaven?
 
His coming is at hand ! Are you ready to receive Him.

Please visit this link to know more about his signs of His coming Read Matthew Chapter 24 here at this link. It gives a clear picture about jesus’ second coming
Thanks for visiting this page

Ann

Monday, April 2, 2012

Bible The Best Selling Book In The WorldPic. Credit. Backtothebible.org
Bible is a unique book and it is the best selling book every year.
The statistic prove this every year.
Indeed BIBLE is a unique book and its one and only Author is God
That is the difference between Bible and other books in the world
It has been estimated that the sales of the Bible are more than 100 million every year
It tops the best seller lists every year and nothing beats it.

Why the Bible is unique?
Is it because of its high sales?  NO Never
Is it because it is translated into more than 2000 languages?  NO Never.
Is it because it is an ancient book?  No Never.
Is it because it is true? No Never
Is it because it appears in many version, formats and designs? No Never
IT IS DIFFERENT FROM ALL OTHER BOOKS ONLY BECAUSE IT’S AUTHOR IS GOD.
IT IS HIS BOOK.

To Read more on this line visit the following sites.
 Back to the Bible
Scripture Truth Publications
Bible Truth Publishers
Bible Teaching Ministries

Source: Dr. Woodrow Kroll's Bible Basics

Soon Online Magazine

A P J Abdul Kalam An All-around Personality

An Entry for the A to Z Blogging Challenge                                                                     .


A.P.J. Abdul Kalam is an Indian scientist and politician who served his country (India) as president from 2002 to 2007.  He is a multifacted personality.  A son of a little educated boat owner  became the president of India and became one of the receipt of India’s highest civilian award Bharat Ratna, As Chief of India’s Defence Research and Development  (DRD) wing  he demonstrated  great potential of dynamism and achieved many  things for the nation in the field of technology and it raised the nation to the level of a missile power of international reckoning.  The story of Agni, Prithvi, Akash, Trishul and Nag-missiles become very successfully tested and it became  household names in India
Dr. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam born on October 15th 1931 at Rameshwaram, Tamil Nadu, India.  He did his specialization in Aero Engineering from Madras Institute of Technology.  And started his initial job with DRDO in the year 1958 then he joined ISRO in 1963.


India’s successful launch of satellite vehicles of ISRO and the missile program of DRDO is the brain work of this humble and simple scientist.   As a project Director  his contribution(Design, Development and management)  to the indigenous Satellite Launch Vehicle SLV –III  is tremendous.

He worked as Scientific Adviser to Defence Minister and Secretary, Department of Defence Research and development for a period of July 1992 to December 1999.


He took up academic pursuit as a Professor, Technology and Societal Transformation at Anna University and involved in teaching and research.  He ignited the student community for national development across the nation.


There is more than 30 Degree of Doctor of Science (D.Sc. Honoris Causa)conferred  by 30 universities/academic institutions. He is also the recipient of several awards including the Indira Gandhi Award for National Integration 1997.


He has been awarded Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990  and Bharatratna in 1997.  And in July 2002 he became  India's 11th president.


His passion for teaching is still going on and promoting the national development across the nation especially in the midst of school children.
The Journey goes on.Credit abdulkalam.com
He is the author of many books out of which the "Wings of Fire" An Autobiography of APJ Abdul Kalam stands apart.

Here is a book review  about this famous book 'Wings of Fire.'


"God may not be realized without intense yearning, longing or sincerity; we may not see him without practicing rigorous austerities but we can certainly see his manifestation in a few great personalities.


Kalam, our beloved President – Scientist – Leader – Philosopher–Saint– Musician–Writer–Philanthropist– Missile man–a Visionary- - - -, is a diamond in the Necklace of Mother India, and undoubtedly a role model for all of us.


His Autobiography, Wings of Fire is a book of Positive thinking; it helps us to learn about how a person born and brought up in a remote village, has taken, seen nothing but positive aspects of those he met, lived and worked with; and how he assimilated, practiced the values of great visionaries Vikram Sarabhai, Satish dhawan, Bramhaprakash and succeeded in making the country march towards excellence in the field of Science and Technology."


Here is a yet another  wonderful speech he made few years back.  To read please click on the link  @ Anns Blog

Source: DRDO
abdulkalam.com
goodreads.com
answers.com
biography.com
Google.com
   

Wednesday, March 14, 2012

Lord’s Supper is once a week and on the first day of the week OR “AS OFTEN AS”....

Read the answer Here at this Blog:
"AccordingtotheBook":

“AS OFTEN AS”
By Stan Butler

In all my past pos...
: “AS OFTEN AS” By Stan Butler In all my past posts, I have always maintained that the scriptural example for frequency to observe the Lord...